Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden DisorderLine

1. Disorderline is de handelsnaam van onder meer de eenmanszaak Sander Anseeuw, met vestiging te 8020 Oostkamp, Veldegemsestraat 34, KBO 0845.124.079, en/of Ken De Prince, met vestiging 8300 Westkapelle, Dorpsstraat 103, KBO 0658.821.921, al dan niet in samenwerking met anderen, hierna verder “Disorderline”.

2. Toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Disorderline, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant, zelfs al zijn die niet tegenstrijdig. Partijen kunnen afwijkende bijzondere voorwaarden overeenkomen, die, om geldig te zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk moeten zijn vastgesteld.

3. Auteursrecht. Alle auteursrechten van het werk blijven bij Disorderline. Dit houdt onder meer in dat in geval van restauratie Disorderline als eerste moet worden gecontacteerd.

4. Uitvoering door derden. Disorderline kan beroep doen op derden om de werken uit te voeren.

5. Werfinrichting. De klant moet zorgen voor een vlot toegankelijke werf, voorzien van stockagemogelijkheid voor het materiaal van Disorderline. De klant staat in voor diefstal, beschadiging of andere risico’s van de materialen van Disorderline.

6. Uitvoeringstermijn. De vermelde uitvoeringstermijn heeft steeds een louter indicatieve waarde, en een eventuele niet-naleving ervan geeft geen aanspraak op vergoeding. Onder meer weerverletdagen moeten verrekend worden met de opgegeven termijn. Voor zover de uitvoering van de werken manifest onredelijk lang duurt kan de klant, vanaf de 10e werkdag na aangetekende ingebrekestelling aan de vestiging van Disorderline, aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding van maximaal 25,00 EUR per werkdag vertraging, waarin alle mogelijke schade van de klant geacht wordt begrepen te zijn.

7. Oplevering. Behoudens tijdig schriftelijk verzoek van de klant om een rondgang met oog op oplevering te organiseren, worden de werken 8 dagen nadat Disorderline de werf verlaten heeft geacht stilzwijgend te zijn opgeleverd door de klant. De oplevering houdt de aanvaarding in van eventuele niet conforme uitvoeringen en zichtbare gebreken, zijnde de gebreken die bij een nauwkeurig en aandachtig onderzoek door de klant kunnen worden vastgesteld.

8. Garantie. De kunstwerken van muurschilderingen en graffiti hebben als eigenschap dat hun duurzaamheid aan onzekerheid onderhevig is, dit als gevolg van factoren en omstandigheden die buiten de controle van Disorderline liggen, zoals de plaatsgesteldheid, weersinvloeden, relatief jonge stand van de wetenschap en techniek in de sector, afwezigheid van sluitende garantie vanwege de verffabrikant om dezelfde redenen, enzovoort. Disorderline garandeert dat zij naar best vermogen de inspanningen levert om een zo lang mogelijke duurzaamheid te geven aan het kunstwerk, door de juiste voorbereidingen uit te voeren (reinigen en ontmossen ondergrond, desgevallend primer of fixatie), door de keuze van de muurverf in samenspraak met de leverancier te bepalen, door gebruik te maken van spuitbussen gericht op een zo goed mogelijke lichtvastheid, door desgevallend een beschermende vernislaag aan te brengen op de tekeningen, en door de werken enkel uit te voeren in geschikte (weers)omstandigheden volgens de productfiche. Indien ondanks deze voorzorgen en maatregelen het werk mocht aangetast raken na verloop van tijd, kan hiervoor geen verhaal uitgeoefend worden lastens Disorderline. Disorderline verbindt zich dus tot het inzetten van alle redelijkerwijze beste middelen, maar niet tot de effectieve houdbaarheid, die immers onzeker blijft. Disorderline houdt zich steeds beschikbaar om, in het geval het werk op korte of lange termijn retouchen of restauratie nodig mocht hebben (wat niet per se te verwachten is maar ook niet kan worden uitgesloten), deze uit te voeren (dit trouwens ook in het kader van het auteursrecht), dit tegen redelijke voorwaarden afhankelijk van de situatie en tussen partijen op dat moment overeen te komen.

9. Facturatie. De werken worden gefactureerd overeenkomstig de stand van uitvoering ervan. Een voorschot van 30% van de prijs is verschuldigd vóór aanvang van de werken en bestelling van materialen.

10. Betaling. Facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen op de vestiging van Disorderline. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per begonnen maand verschuldigd op de verschuldigde bedragen, evenals een schadeloosstelling van 12 % met een minimum van 125,00 EUR, en worden alle eventueel nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling ineens opeisbaar. Disorderline is gerechtigd compensatie door te voeren met gebeurlijke openstaande vorderingen van de klant op Disorderline.

11. Betwisting. Een gebeurlijke betwisting van factuur moet binnen 8 dagen per e-mail of per aangetekende brief aan de vestiging van Disorderline omstandig en gemotiveerd gericht worden, bij gebreke waaraan de factuur als onherroepelijk aanvaard wordt beschouwd.

12. Wanprestatie. Ingeval de klant in gebreke blijft zijn verbintenissen ten aanzien van Disorderline na te komen is Disorderline gerechtigd de verdere uitvoering van haar eigen verbintenissen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en desnoods zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden ten laste van de klant, die gehouden is Disorderline integraal schadeloos te stellen voor alle gemaakte kosten, alle uitgevoerde werken, en al hetgeen zij had kunnen winnen bij de overeenkomst, dit laatste forfaitair begroot op 30 % van de (resterende) overeenkomst, en met een minimum van 500,00 EUR

13. Stopzetting. In geval van annulering of voortijdige opzegging (verbreking) van de overeenkomst door de klant, is de klant gehouden Disorderline integraal schadeloos te stellen voor alle gemaakte kosten, alle uitgevoerde werken, en al hetgeen Disorderline had kunnen winnen bij de overeenkomst, dit laatste forfaitair begroot op 30 % van de (resterende) overeenkomst, en met een minimum van 500,00 EUR

14. Rechtbank. De rechtbanken van de vestiging van Disorderline zijn bevoegd voor elk geschil dat mocht voortkomen uit overeenkomsten met Disorderline. Het Belgisch recht is van toepassing.